องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

          ๓.๑  การศึกษา

                   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน พช.                        แห่ง     (หมู่ที่ ๒,๓,๔,๗)

                   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน สปช.                      แห่ง     (หมู่ที่ ๕)

                   - โรงเรียนสังกัด สปช.                                          แห่ง      (หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๗)

                   - ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน                                แห่ง
                   - เสียงตามสายและหอกระจายข่าว                                    แห่ง

๓.๒ สถาบันและองค์การทางศาสนา 

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีวัดในเขตพื้นที่      แห่ง ประกอบด้วย

                   . วัดสระข่อย             ตั้งอยู่ที่หมู่ที่             บ้านสระข่อย   ตำบลโคกไทย

                   ๒. วัดสระมรกต            ตั้งอยู่ที่หมู่ที่              บ้านสระข่อย   ตำบลโคกไทย

                   ๓. วัดโคกไทย              ตั้งอยู่ที่หมู่ที่              บ้านโคกไทย    ตำบลโคกไทย

                   ๔. วัดหนองเกตุ            ตั้งอยู่ที่หมู่ที่              บ้านหนองเกตุ  ตำบลโคกไทย

                   ๕. วัดสามัคคีสุขาราม       ตั้งอยู่ที่หมู่ที่             บ้านโป่งตะเคียน ตำบลโคกไทย

                   ๖. วัดโคกพนมดี            ตั้งอยู่ที่หมู่ที่              บ้านโคกพนมดี  ตำบลโคกไทย

                    สำนักสงฆ์     แห่ง  คือ

                   ๑.  สำนักสงฆ์คีรีสุขาราม  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่             บ้านโป่งตะเคียน  ตำบลโคกไทย

 ๓.๓  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   - งานประเพณีท้องถิ่น คืองานประเพณีบุญกลางบ้าน  ตำบลโคกไทย

                   -  งานประเพณีงานมาฆปูรมีศรีปราจีน

                   -  งานประเพณีบุญข้าวหลาม

                   -  งานประเพณีสงกรานต์

                   -  งานประเพณีลอยกระทง

                    -  งานประเพณีกวนกระยาสารท

          ๓.๔  การสาธารณสุข

                   - สถานีอนามัยประจำตำบล                         แห่ง    (หมู่ที่ ๔,๗)

                   - ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน               แห่ง   

                   - กองทุนยาประจำหมู่บ้าน                           แห่ง

                   - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ     ร้อยละ ๑๐๐

          ๓.๕  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                   -  ที่พักสายตรวจตำรวจประจำตำบล              แห่ง

                   -  องค์การบริหารส่วนตำบลจัด  อปพร  ออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับตำรวจ