องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 7 เม.ย. 2564 ]220
2 ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 7 เม.ย. 2564 ]220
3 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]257
4 ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารประจำปี 2561 [ 1 มิ.ย. 2563 ]318
5 ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น [ 1 มิ.ย. 2563 ]307
6 รายงานผลการจัดทำมาตราฐานคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561 [ 1 มิ.ย. 2563 ]257
7 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 [ 1 มิ.ย. 2563 ]258
8 แผ่นผับวินัยและการรักษาวินัย [ 7 เม.ย. 2563 ]156
9 ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 2563 [ 17 ม.ค. 2563 ]237
10 โครงการเชิดชูเกียติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562 [ 13 ต.ค. 2562 ]249
11 โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 'สร้างป่า รักษ์น้ำ ' ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]238
12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงาน ผู้นำชุมชน ประจำปี 2562 [ 23 พ.ค. 2562 ]236
13 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ "บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม" ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 มี.ค. 2562 ]237
14 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]237
15 ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 2562 [ 15 ม.ค. 2562 ]224
16 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 7 ม.ค. 2562 ]224
17 ข้องบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]223
18 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 [ 5 ม.ค. 2562 ]224
19 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 6 ธ.ค. 2561 ]417