องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริตของหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศนโยบายต่อต้านพฤติกรรมอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 24 ธ.ค. 2562 ]286
2 ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]274
3 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]268
4 คำสั่ง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]287
5 ประกาศมาตรการป้องกันและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]279
6 ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]263
7 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]275
8 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]263
9 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]325
10 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2562 [ 14 ม.ค. 2562 ]293
11 ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 14 ม.ค. 2562 ]254
12 ประกาศมาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 14 ม.ค. 2562 ]250
13 มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2562 [ 11 ม.ค. 2562 ]254
14 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต [ 6 ธ.ค. 2561 ]469
15 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 12 มี.ค. 2561 ]276
16 ประกาศนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 24 ก.พ. 2560 ]268