องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี [ 11 มี.ค. 2565 ]81
2 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 11 มี.ค. 2565 ]87
3 สมรรถนะหลัก [ 1 ต.ค. 2563 ]135
4 สมรรถนะประจำสายงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]149
5 สมรรถนะประจำผู้บริหาร [ 1 ต.ค. 2563 ]135
6 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี [ 1 มิ.ย. 2563 ]273
7 คู่มือการปฏิบัติงานด้านคำสั่งบุคลากร [ 1 มิ.ย. 2563 ]253
8 คู่มือการปฏิบัติงานด้านควบคุมภายใน [ 1 มิ.ย. 2563 ]279
9 คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 1 มิ.ย. 2563 ]253
10 คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ [ 1 มิ.ย. 2563 ]272
11 คู่มืองานธุรการ [ 1 มิ.ย. 2563 ]286
12 คู่มือการปฏิบัติงานด้านเบี้ยเลี้ยง [ 1 มิ.ย. 2563 ]257
13 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 มิ.ย. 2563 ]284
14 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 1 มิ.ย. 2563 ]259
15 คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน [ 1 มิ.ย. 2563 ]265
16 คู่มือการปฏิบัติงานของพัสดุและทรัพย์สิน [ 1 มิ.ย. 2563 ]240