องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี [ 11 มี.ค. 2565 ]109
2 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 11 มี.ค. 2565 ]117
3 สมรรถนะหลัก [ 1 ต.ค. 2563 ]166
4 สมรรถนะประจำสายงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]204
5 สมรรถนะประจำผู้บริหาร [ 1 ต.ค. 2563 ]166
6 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี [ 1 มิ.ย. 2563 ]349
7 คู่มือการปฏิบัติงานด้านคำสั่งบุคลากร [ 1 มิ.ย. 2563 ]288
8 คู่มือการปฏิบัติงานด้านควบคุมภายใน [ 1 มิ.ย. 2563 ]331
9 คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 1 มิ.ย. 2563 ]285
10 คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ [ 1 มิ.ย. 2563 ]322
11 คู่มืองานธุรการ [ 1 มิ.ย. 2563 ]337
12 คู่มือการปฏิบัติงานด้านเบี้ยเลี้ยง [ 1 มิ.ย. 2563 ]289
13 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 มิ.ย. 2563 ]339
14 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 1 มิ.ย. 2563 ]287
15 คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน [ 1 มิ.ย. 2563 ]295
16 คู่มือการปฏิบัติงานของพัสดุและทรัพย์สิน [ 1 มิ.ย. 2563 ]296