องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการป้ายโฆษณา [ 30 ก.ย. 2564 ]125
2 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดินและภาษีป้าย [ 1 มิ.ย. 2563 ]304
3 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการขออนุญาตก่อสร้าง [ 1 มิ.ย. 2563 ]309
4 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค การช่วยเหลือสาธารณภัย การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [ 1 มิ.ย. 2563 ]365
5 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การขอจัดตั้ง [ 1 มิ.ย. 2563 ]303
6 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการขออนุญาตตั้งสถานที่จำหน่่ายสินค้า การขออนุญาตจำหน่วยสินค้าในที่สาธารณะ [ 1 มิ.ย. 2563 ]350
7 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏบัติราชการการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร [ 1 มิ.ย. 2563 ]355
8 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการลงทะเบียนผู้ด้อยโอกาส (ผู้ป่วยเอดส์) [ 1 มิ.ย. 2563 ]304
9 การรับชำระภาษีป้าย [ 6 ธ.ค. 2561 ]524
10 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 6 ธ.ค. 2561 ]443
11 การขึ้นทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 6 ธ.ค. 2561 ]488
12 การขึ้นทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ [ 6 ธ.ค. 2561 ]431
13 การขึ้นทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 6 ธ.ค. 2561 ]477
14 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 6 ธ.ค. 2561 ]470
15 การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 6 ธ.ค. 2561 ]453
16 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 6 ธ.ค. 2561 ]494