องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดินและภาษีป้าย [ 1 มิ.ย. 2563 ]197
2 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการขออนุญาตก่อสร้าง [ 1 มิ.ย. 2563 ]196
3 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค การช่วยเหลือสาธารณภัย การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [ 1 มิ.ย. 2563 ]212
4 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การขอจัดตั้ง [ 1 มิ.ย. 2563 ]198
5 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการขออนุญาตตั้งสถานที่จำหน่่ายสินค้า การขออนุญาตจำหน่วยสินค้าในที่สาธารณะ [ 1 มิ.ย. 2563 ]200
6 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏบัติราชการการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร [ 1 มิ.ย. 2563 ]205
7 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการลงทะเบียนผู้ด้อยโอกาส (ผู้ป่วยเอดส์) [ 1 มิ.ย. 2563 ]199
8 การรับชำระภาษีป้าย [ 6 ธ.ค. 2561 ]375
9 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 6 ธ.ค. 2561 ]332
10 การขึ้นทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 6 ธ.ค. 2561 ]339
11 การขึ้นทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ [ 6 ธ.ค. 2561 ]322
12 การขึ้นทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 6 ธ.ค. 2561 ]331
13 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 6 ธ.ค. 2561 ]314
14 การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 6 ธ.ค. 2561 ]346
15 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 6 ธ.ค. 2561 ]353