องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
กฎหมายสภาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 [ 1 มิ.ย. 2563 ]144
2 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2549 [ 1 มิ.ย. 2563 ]136
3 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 มิ.ย. 2563 ]144