องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับชำระภาษีป้าย [ 6 ธ.ค. 2561 ]296
2 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 6 ธ.ค. 2561 ]256
3 การขึ้นทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 6 ธ.ค. 2561 ]260
4 การขึ้นทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ [ 6 ธ.ค. 2561 ]249
5 การขึ้นทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 6 ธ.ค. 2561 ]256
6 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 6 ธ.ค. 2561 ]237
7 การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 6 ธ.ค. 2561 ]267
8 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 6 ธ.ค. 2561 ]275