องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาห้าปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการบริหารการจัดการความเสี่ยง
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
รายงานควบคุมภายใน
รายงานประเมินความพึงพอใจ
ITA
งานกิจการสภา
 
รายงานการประชุมสภา
ประกาศงานกิจการสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการ
ประกาศ/คำสั่ง
ขั้นตอนร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
E-Service
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต
การลดขั้นตอนกระบวนงาน
ประกาศการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
ประเภทและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในแผนอัตรากำลัง 3 ปี
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
การจัดการความรู้(KM)
ระบบสารสนเทศ
จดหมายข่าว
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
กฎหมายสภาท้องถิ่น
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลจำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  คัดเลือกประธานกรรมการเลือกตั้ง
       วันที่ 1 ตุลาคม  2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยประชุมคัดเลือกประธานกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
 
  คัดเลือกประธานกรรมการเลือกตั้ง
  "กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องใ...
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม...
  โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาช...
  โครงการประชาคมระดับตำบล
  ส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง แต่งกายผ้าไทยเพื่...
  ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกัน...
  การจัดกิจกรรมจิตอาสา"วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖...
  พิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่และการแสดงโอวาทปา...
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้