องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดินและภาษีป้าย [ 1 มิ.ย. 2563 ]117
2 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการขออนุญาตก่อสร้าง [ 1 มิ.ย. 2563 ]111
3 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค การช่วยเหลือสาธารณภัย การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [ 1 มิ.ย. 2563 ]124
4 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การขอจัดตั้ง [ 1 มิ.ย. 2563 ]116
5 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการขออนุญาตตั้งสถานที่จำหน่่ายสินค้า การขออนุญาตจำหน่วยสินค้าในที่สาธารณะ [ 1 มิ.ย. 2563 ]121
6 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏบัติราชการการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร [ 1 มิ.ย. 2563 ]117
7 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการลงทะเบียนผู้ด้อยโอกาส (ผู้ป่วยเอดส์) [ 1 มิ.ย. 2563 ]115