องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th
 
 
การลดขั้นตอนกระบวนงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ลดขั้นตอนการจดทะเบียนพานิชย์ [ 1 มิ.ย. 2563 ]109
2 แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง [ 1 มิ.ย. 2563 ]110
3 แผนผังขั้นตอนการขอสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค [ 1 มิ.ย. 2563 ]105
4 แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 มิ.ย. 2563 ]116
5 แผนผังแสดงขั้นตอนการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนที่ดินและภาษีป้าย [ 1 มิ.ย. 2563 ]108
6 แผนผังแสดงขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ด้อยโอกาส(ผู้ป่วยเอดส์) [ 1 มิ.ย. 2563 ]105
7 แผนผังการลดขั้นตอนงานป้องกันและสารณภัย [ 1 มิ.ย. 2563 ]104
8 แผนผังลดขั้นตอนขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายสินค้า การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ [ 1 มิ.ย. 2563 ]105
9 แผนผังลดขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งที่จำหน่ายอาหารสถานที่สะสมอาหาร [ 1 มิ.ย. 2563 ]109