องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี [ 1 มิ.ย. 2563 ]124
2 คู่มือการปฏิบัติงานด้านคำสั่งบุคลากร [ 1 มิ.ย. 2563 ]122
3 คู่มือการปฏิบัติงานด้านควบคุมภายใน [ 1 มิ.ย. 2563 ]129
4 คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 1 มิ.ย. 2563 ]119
5 คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ [ 1 มิ.ย. 2563 ]124
6 คู่มืองานธุรการ [ 1 มิ.ย. 2563 ]131
7 คู่มือการปฏิบัติงานด้านเบี้ยเลี้ยง [ 1 มิ.ย. 2563 ]117
8 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 มิ.ย. 2563 ]129
9 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 1 มิ.ย. 2563 ]125
10 คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน [ 1 มิ.ย. 2563 ]125
 
หน้า 1|2