องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th
 
 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริตของหน่วยงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศนโยบายต่อต้านพฤติกรรมอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 24 ธ.ค. 2562 ]114
2 ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]97
3 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]97
4 คำสั่ง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]106
5 ประกาศมาตรการป้องกันและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]104
6 ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]94
7 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]100
8 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]97
9 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]100
10 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2562 [ 14 ม.ค. 2562 ]106
 
หน้า 1|2