องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
ประกาศ/คำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) [ 15 มี.ค. 2565 ]95
2 ประกาศมาตราฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป [ 24 ม.ค. 2565 ]41
3 ประกาศกำหนดจำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล,เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล,เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างและต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]117
4 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ก.ย. 2564 ]117
5 ประกาศเรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 27 ม.ค. 2564 ]244
6 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 9 ม.ค. 2563 ]166
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 ม.ค. 2563 ]192
8 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 ม.ค. 2563 ]202
9 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 9 ม.ค. 2563 ]175
10 คำสั่งเรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 ม.ค. 2563 ]189
11 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 ม.ค. 2563 ]187
12 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 ม.ค. 2563 ]189
13 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 9 ม.ค. 2563 ]186
14 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 9 ม.ค. 2563 ]181
15 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 9 ม.ค. 2563 ]160