องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1) ครึ่งปีแรก [ 16 มี.ค. 2564 ]161
42 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 16 มี.ค. 2564 ]165
43 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1) ครึ่งปีแรก) [ 16 มี.ค. 2564 ]164
44 คำสั่งการแบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 22 ก.พ. 2564 ]71
45 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 22 ก.พ. 2564 ]70
46 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 22 ก.พ. 2564 ]66
47 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 22 ก.พ. 2564 ]65
48 คำสั่งมอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 21 ม.ค. 2564 ]66
49 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 ม.ค. 2564 ]64
50 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 ม.ค. 2564 ]69
51 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 19 ม.ค. 2564 ]68
52 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 19 ม.ค. 2564 ]67
53 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 19 ม.ค. 2564 ]70
54 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 ม.ค. 2564 ]68
55 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 ม.ค. 2564 ]72
56 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 19 ม.ค. 2564 ]71
57 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 19 ม.ค. 2564 ]65
58 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 19 ม.ค. 2564 ]67
59 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 7 เม.ย. 2563 ]270
60 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 26 ก.พ. 2563 ]301
 
|1|2หน้า 3|4